Verax Nieuwsbrief Februari 2016

 

 
 
kop dec

Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en
fietsendiefstal

 
 

Onderwerpen

Februari 2016 

 
  klein

Verax Assurantiën
Laan van Eik en Duinen 172
2564 GX Den Haag
070 346 17 51
info@verax.nl

 
 

Voorwoord

 

Ons kantoor is gespecialiseerd op het gebied van advies en begeleiding van financiële
diensten zoals verzekeringen en hypotheken. In dit kader brengen wij regelmatig een
nieuwsbrief uit waarin wij actuele ontwikkelingen die mogelijk voor onze klanten van
belang zijn toelichten. In deze nieuwsbrief gaan wij in op drie totaal verschillende
onderwerpen. Hoe wordt omgegaan indien u schade krijgt als gevolg van een terroristische aanslag? Wat zijn ontwikkelingen binnen het pensioenstelsel en tips voor het
geval u een elektrische fiets heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

 
 

Schade door terrorisme en uw verzekering

 

feb 1Helaas leven we in een tijd waarin er een voortdurende
dreiging is van terroristische aanslagen. Met enige regelmaat
vragen relaties van ons kantoor hoe schade door een
terroristische daad binnen de verzekering is geregeld. In dit
artikel geven wij hierop een toelichting.

 

Meeste verzekeraars kennen beperking
De polisvoorwaarden van de meeste
verzekeringsmaatschappijen kennen een beperking voor
schade veroorzaakt door een terroristische daad. Dit doen
verzekeringsmaatschappijen omdat een terroristische daad
zoveel financieel schade kan opleveren, dat dit de
draagkracht van een individuele verzekeringsmaatschappij te boven kan gaan. Om
verzekerden toch zo veel mogelijk zekerheid te bieden, hebben
verzekeringsmaatschappijen echter besloten een samenwerking aan te gaan om de
draagkracht voor schade als gevolg van een terroristische aanslag te vergroten.

 

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV.
Circa 250 verzekeringsmaatschappijen in Nederland zijn in het kader van deze
samenwerking aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschade NV., NHT. Deze samenwerking kan het best als volgt worden
samengevat. Indien een terroristische aanslag plaatsvindt, kan dit leiden tot schade.
Indien deze schade is verzekerd, moet de maatschappij deze schade uitkeren. De
verzekeringsmaatschappijen die samenwerken in de NHT hebben nu afgesproken, dat die
schade in dat geval wordt omgeslagen over al die circa 250 verzekeringsmaatschappijen.
Een schade die voor een enkele verzekeringsmaatschappij te groot is om te dragen, kan
hierdoor wel door alle verzekeringsmaatschappijen samen worden gedragen.

 

De schade-uitkering is niet onbeperkt
Maar ook bij deze samenwerking is de draagkracht niet onbeperkt. Verzekeraars hebben
samen met de Nederlandse overheid daarom afgesproken, dat bij schade als gevolg van
een terroristische aanslag de maximale dekking voor alle schades bij elkaar één miljard
euro per kalenderjaar zal zijn.

 

Uitgangspunt er moet een verzekering zijn
Bij schade als gevolg van een terroristische aanslag zal eerst gekeken worden of er voor
deze schade een verzekering is gesloten. Stel dat een gebouw beschadigd wordt door
een dergelijke aanslag, dan is het dus de vraag of er een opstalverzekering voor dat pand
is afgesloten. Is dit het geval, dan wordt de schade in beginsel conform de voorwaarden
van de betreffende verzekering vergoed. Is de verzekerde som gemaximeerd op
bijvoorbeeld € 250.000 dan is de uitkering ook maximaal € 250.000 ook al is de werkelijke
schade (veel) hoger. Is er echter geen verzekering, dan zal de schade die iemand lijdt als
gevolg van een terroristische aanslag ook niet vergoed worden door een
verzekeringsmaatschappij.

 

Schade-uitkering gemaximeerd
In beginsel wordt de schade die door een terroristische aanslag plaatsvindt dus
afgewikkeld volgens de polisvoorwaarden net als andere schades. Indien echter de totale
schade als gevolg van terroristische acties in een kalenderjaar in Nederland meer dan één
miljard euro Bedraagt, dan zal de schade-uitkering evenredig worden gekort tot deze één
miljard euro.

Samengevat: is de totale schade in heel Nederland als gevolg van terroristische
aanslagen minder dan één miljard euro dan worden alle schades volgens de
polisvoorwaarden afgewikkeld. Is de totale schade meer dan één miljard euro dan vindt er
een korting plaats en blijft dus een deel van de schade voor eigen rekening.

 

Nogmaals: geen uitkering zonder verzekering
Belangrijk om nogmaals te benadrukken, is, dat er op verzekeringsmaatschappijen geen
verplichting rust om schades te vergoeden die het gevolg zijn van een terroristische
aanslag, indien voor dit risico geen verzekering is afgesloten.

 

Heeft u vragen?
Heeft u hierover nog vragen? Of heeft u te maken met een situatie die u extra kwetsbaar
maakt voor schade door terroristische aanslagen, bijvoorbeeld door de ligging van uw
woning en wilt u hierover aanvullend advies? Laat ons dit dan weten. Wij helpen u graag.

   

 
 

Hoogte pensioen wordt meer uw eigen risico

 

feb 2Internationaal bezien bezit Nederland een mooi
pensioenstelsel, waarop we trots mogen zijn. Als gevolg van
verschillende oorzaken staat dit stelsel toch onder druk.
Langzaam maar zeker is te zien dat het pensioen minder
zeker wordt.

 

Een mooi maar ingewikkeld pensioenstelsel
Nederland heeft een mooi maar ingewikkeld stelsel van
pensioen. Het stelsel is gebouwd op drie pijlers.

 

De AOW
De eerste pijler bestaat uit de AOW. Iedere inwoner in Nederland heeft recht op dit
basispensioen. De premie wordt opgebracht door degenen die betaald aan het
arbeidsproces deelnemen. De hoogte van de AOW wordt bepaald door de politiek. Om de
lasten van de AOW voor de werkenden draagbaar te houden is de datum waarop iemand
AOW ontvangt opgeschoven. Naarmate de levensverwachting verder stijgt, zal ook de
datum waarop de AOW ingaat verder in de tijd opschuiven.

 

Het pensioen via de werkgever
Meer dan 90 % van de werknemers bouwt naast de AOW een pensioen op bij het bedrijf
waar hij/zij werkt. Gemiddeld is dit 20 % van het salaris. Dit is de tweede pijler van het
pensioengebouw. De werknemer betaalt zelf dus (fors) mee aan de opbouw van dit
pensioen.

 

Eigen regeling
Daarnaast, en dat is de derde pijler, kan de Nederlandse burger pensioen opbouwen via
onder meer fiscaal gefaciliteerde producten van banken en verzekeraars. Hiermee kan de
burger “op maat” zorgen voor een voldoende inkomen, nadat hij gestopt is met het
verrichten van betaalde arbeid.

 

Pensioen werkgever volgde koopkrachtontwikkeling
Lange tijd was het gebruikelijk, dat de uitkering van het werkgeverspensioen de
koopkrachtontwikkeling min of meer volgde. Anders gezegd: stegen de prijzen van
goederen en diensten, dan steeg ook de hoogte van het pensioen. Ondanks stijgende
prijzen, konden de gepensioneerden op deze wijze toch op het niveau blijven leven, zoals
zij dat gewend waren.

 

Koopkrachtbehoud bij pensioen steeds minder houdbaar
Bij het werkgeverspensioen betalen werkgever en werknemer gedurende het
dienstverband premies waaruit later de pensioenuitkering wordt gefinancierd. De hoogte
van deze premie wordt mede gebaseerd op de gemiddelde levensverwachting van de
werknemer. Stijgt deze levensverwachting in de jaren dat de werknemer werkt,
bijvoorbeeld door medische ontwikkelingen, dan zal in de jaren daaraan voorafgaand te
weinig premie zijn betaald om de langere levensverwachting te financieren. Niet altijd is
het mogelijk om dit “tekort” in de latere jaren weer in te halen. In totaal is er in een
dergelijke situatie eigenlijk te weinig “gespaard” om de gewenste pensioenuitkering voor
de volledige levensduur te financieren.


Bij het bepalen van de hoogte van de premie heeft de pensioenuitvoerder een inschatting
gemaakt van het rendement, dat hij met de ingelegde premies kan behalen. In de
afgelopen 15 jaren zijn de beleggingsopbrengsten echter bij veel pensioenuitvoerders
lager dan waarmee oorspronkelijk was gerekend. De rente is bijvoorbeeld al langere tijd
historisch laag.


Deze twee factoren, langere levensduur en lagere rendementen, maken het voor veel
pensioenfondsen, niet meer mogelijk om garanties te geven dat pensioenuitkeringen in de
toekomst de koopkrachtontwikkelingen zullen volgen.

 

Risico komt meer en meer bij de werknemer te liggen
Het pensioenstelsel ontwikkelt zich daarom meer en meer naar een systeem waarbij de
werknemer het risico gaat dragen van tegenvallende rendementen en stijgende
levensverwachtingen. Dit gebeurt simpelweg omdat de pensioenuitkering niet langer
automatisch de koopkrachtontwikkeling volgt.

 

Maatwerk wordt belangrijker
Anno 2016 is de hoogte en de ingangsdatum van de AOW afhankelijk van politieke
beslissingen en moeten ook werknemers zelf het risico dragen van de tegenvallende
rendementen en een stijgende levensverwachting. De conclusie kan niet anders zijn, dan
dat de eerste en tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel minder zekerheid
gaan geven.


Hierdoor krijgt de derde pijler, de individuele maatregelen die burgers zelf kunnen nemen,
vanzelf een groter belang. Dit belang kan op verschillende manieren worden ingevuld.
Door individuele verzekeringen af te sluiten, maar ook net zo goed door de lasten na
pensionering tijdig te verlagen. Bijvoorbeeld door extra aflossingen te doen tijdens het
arbeidzame leven om de hypotheeklasten na pensionering te verminderen, of door
“kleiner” te gaan wonen.


In een situatie waarin de AOW en het werkgeverspensioen onder druk staan, zijn er dus
veel manieren om ervoor te zorgen, dat er na pensionering toch voldoende inkomen
beschikbaar is. Echter, om tot een goede invulling van uw pensioen te komen is maatwerk
vereist. Een op maat gekozen oplossing, die rekening houdt met uw specifieke wensen en
omstandigheden.

 

Wij denken graag met u mee
Als uw adviseur op het gebied van financiële zekerheid denken wij graag met u mee. Wij
kunnen u inzicht geven in welke pensioenrechten u op dit moment heeft opgebouwd en
wat uw besteedbaar inkomen na pensionering globaal zal zijn. Ook kunnen wij samen met
u nagaan welke maatregelen mogelijk zijn om uw financiële positie na pensionering te
verbeteren. Wanneer u ons laat weten dat u hiervoor belangstelling heeft, dan maken wij
graag met u een afspraak.
ondersteunen.

  
 
 

Elektrische fietsen: ook gewild bij dieven

 

feb 3Elektrische fietsen: ook gewild bij dieven
Nederland telt inmiddels meer fietsen dan dat er inwoners zijn. Het
aandeel elektrische fietsen, e-bikes, neemt snel toe met de keerzijde
dat ook bij dieven de populariteit van deze fietsen toeneemt.

Elektrische fietsen
Op dit moment rijden er circa 1,5 miljoen elektrische fietsen. De
gemiddelde prijs van zo een elektrische fiets ligt tussen de €1.500 en
€ 2.500. Schadecijfers van verzekeringsmaatschappijen geven aan,
dat het aantal diefstallen van dit type fietsen sterk toeneemt.
Afgelopen jaar zijn er circa 25.000 elektrische fietsen gestolen.
Omdat de Nederlandse markt, zeker waar het gaat om elektrische
fietsen, overzichtelijk is en weinig van deze gestolen fietsen worden teruggevonden, bestaat de indruk dat veel van deze fietsen direct na ontvreemding naar het buitenland worden verkocht.

 

Goede verzekering
De kans dat op enig moment de elektrische fiets gestolen wordt, is groot. Het is dan ook
te overwegen om een goede verzekering hiervoor af te sluiten. Heeft u al een verzekering
voor een elektrische fiets, dan raden wij u aan nog eens naar de polisvoorwaarden te kijken.
Niet in alle gevallen zal de verzekering bij diefstal uitkeren. Bijvoorbeeld niet wanneer de
fiets ten tijde van de diefstal niet op slot stond of zich in de avonduren buiten een
afgesloten ruimte bevond.

Neemt het aantal diefstallen toe, dan is het de verwachting dat er een combinatie van de
volgende maatregelen zal komen:

 • Hogere premie;
 • Hoger eigen risico;
 • Strengere eisen om het risico op diefstal te verminderen.

 

Tips
Enkele tips om het risico op diefstal van een elektrische fiets te verminderen, zijn:

 • Gebruik naast het fietsslot ook een goedgekeurd kabelslot.
 • Sla het kabelslot door het frame en een vast object. Dus niet alleen het kabelslot
  door het voorwiel. Dieven tillen dan de fiets nog steeds gemakkelijk in een
  bestelwagen of draaien het voorwiel los.
 • Parkeer de fiets bij voorkeur in een bewaakte stalling. Is dit niet mogelijk, plaats
  de fiets dan liefst goed in het zicht waar veel mensen zijn.
 • Monteer het kettingslot hoog en strak. Zorg dat het kettingslot de grond niet raakt.
  Dieven gebruiken vaak een betonschaar. Diefstal gaat sneller wanneer de schaar
  aan een zijde op de grond kan rusten.

Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.                                                                                                        Volg ons | facebook  twitter


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

 

Powered by AcyMailing